Agresywne praktyki rynkowe

Według ustawy agresywnymi praktykami rynkowymi, jest niedopuszczalny nacisk, który w znaczny sposób może ograniczyć swobodę wyboru konsumenta lub jego zachowanie wobec produktu, a tym samym może to powodować lub powoduje podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której w innych warunkach by nie podjął.

W jaki sposób ocenić, czy dana praktyka rynkowa jest agresywna? Otóż należy uwzględnić jej cechy, okoliczności dostarczenia na rynek (miejsce, czas, uciążliwość praktyki lub rodzaj), wykorzystanie przez silniejszą stronę rynku, to jest przez przedsiębiorcę, sytuacji konsumenta, która uniemożliwia konsumentowi świadome podjęcie decyzji, dotyczącej produktu.

Agresywną praktyką są również uciążliwe bariery pozaumowne, które są wykorzystywane w celu przeszkodzenia konsumentowi wykonania jego praw umownych (na przykład prawa do rezygnacji na rzecz innego produktu, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy).

Groźby niezgodne z prawem, użycie obraźliwych twierdzeń także są agresywnymi praktykami.