Nieuczciwa praktyka rynkowa – działanie a zaniechanie

Nieuczciwa praktyka rynkowa nie polega tylko na działaniu, ale także na zaniechaniu.

Na czym polega działanie wprowadzające w błąd? Otóż takie działanie może dotyczyć istnienia produktu, jego dostępności, rodzaju, pochodzenia i jego cech.

Działanie wprowadzające w błąd nie ogranicza się tylko do wyżej wymienionych przypadków, może także dotyczyć praw konsumenta związanych z zakupionym produktem i obowiązków przedsiębiorcy.

Działanie nie zawsze musi przyjmuje formę rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, może również polegać narozpowszechnianiu prawdziwych informacji, których sposób popularyzowania może wprowadzić konsumenta w błąd.

Takie błędne wnioskowanie klienta (konsumenta) może wpłynąć na jego podjęcie decyzji.

W przypadku, gdy przedsiębiorca dopuści się stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych konsument może wystąpić z powództwem do sądu cywilnego i żądać: usunięcia skutków praktyki, zaniechania praktyki, naprawienia szkody na zasadach ogólnych oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.