Ochrona konsumenta w Polsce

Duże znaczenie ma ochrona wszystkich praw konsumentów w Polsce. Oprócz prawa Rzeczpospolitej, w Polsce obowiązuje również prawo Unii Europejskiej. Jak wiadomo prawo europejskie wyznacza sobie cele, które należy wdrożyć w życie. Znaczącym wydarzeniem dla obecnej polskiej polityki konsumenckiej było dostosowanie polskiej jurysdykcji do prawa Unii Europejskiej, które wiązało się z przystąpieniem naszego kraju do UE.

W Polsce ochroną konsumentów zajmują się państwowe i prywatne organizacje, które są wspierane przez państwo. Przede wszystkim ochroną wszelkich praw konsumentów zajmuje się Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podlega bezpośrednio premierowi. Urząd ten ma swoją siedzibę w Warszawie – pełni zadania z zakresu nadzoru nad działalnością gospodarczą oraz zwalczania szeroko pojętej nieuczciwej konkurencji. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera uregulowania dotyczące samorządowych organizacji regionalnych w dziedzinie ochrony konsumentów oraz (prywatnych) organizacji konsumenckich.

Obecnie w Polsce jest około 350 Rzeczników Praw Konsumenta.